Price On 20/07/2018 : Ahmedabad : 0    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 457    Banglore (CC) : 448    Barwala : 410    Bhopal : 450    Chennai (CC) : 475    Chittoor : 468    Delhi (CC) : 428    E.Godavari : 433    Hospet : 413    Hyderabad : 0    Indore : 435    Jabalpur : 453    Kanpur (CC) : 433    Kolkata (CC) : 480    Luknow (CC) : 460    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 479    Mysore : 455    Nagapur : 0    Namakkal : 465    Pune : 480    Punjab : 0    Raipur : 455    Varanasi (CC) : 460    Vijayawada : 433    Vizag : 443    W.Godavari : 433    Warangal : 423