Price On 24/02/2017 : Ahmedabad : 374    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 367    Banglore (CC) : 373    Barwala : 0    Bhopal : 0    Chennai (CC) : 382    Chittoor : 375    Delhi (CC) : 360    E.Godavari : 345    Hospet : 338    Hyderabad : 339    Indore : 0    Jabalpur : 358    Kanpur (CC) : 367    Kolkata (CC) : 384    Luknow (CC) : 390    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 386    Mysore : 378    Nagapur : 358    Namakkal : 365    Pune : 385    Punjab : 0    Raipur : 0    Varanasi (CC) : 393    Vijayawada : 345    Vizag : 352    W.Godavari : 345    Warangal : 338