Price On 13/12/2017 : Ahmedabad : 458    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 414    Banglore (CC) : 435    Barwala : 0    Bhopal : 421    Chennai (CC) : 435    Chittoor : 428    Delhi (CC) : 448    E.Godavari : 399    Hospet : 410    Hyderabad : 0    Indore : 430    Jabalpur : 417    Kanpur (CC) : 443    Kolkata (CC) : 432    Luknow (CC) : 470    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 463    Mysore : 435    Nagapur : 0    Namakkal : 425    Pune : 450    Punjab : 0    Raipur : 405    Varanasi (CC) : 443    Vijayawada : 399    Vizag : 403    W.Godavari : 399    Warangal : 421