Price On 12/12/2018 : Ahmedabad : 454    Ajmer : 422    Allahabad (CC) : 459    Banglore (CC) : 435    Barwala : 428    Bhopal : 445    Chennai (CC) : 450    Chittoor : 443    Delhi (CC) : 453    E.Godavari : 417    Hospet : 400    Hyderabad : 416    Indore : 436    Jabalpur : 444    Kanpur (CC) : 452    Kolkata (CC) : 455    Luknow (CC) : 480    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 468    Mysore : 437    Nagapur : 0    Namakkal : 430    Pune : 464    Punjab : 0    Raipur : 445    Varanasi (CC) : 477    Vijayawada : 417    Vizag : 422    W.Godavari : 417    Warangal : 0