Price On 23/07/2019 : Ahmedabad : 360    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 352    Banglore (CC) : 345    Barwala : 0    Bhopal : 345    Chennai (CC) : 365    Chittoor : 358    cochin : 325    Delhi (CC) : 320    E.Godavari : 330    Hospet : 310    Hyderabad : 0    Jabalpur : 345    Kanpur (CC) : 324    Kolkata (CC) : 360    Luknow (CC) : 390    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 380    Mysore : 352    Nagapur : 0    Namakkal : 355    Pune : 370    Punjab : 0    Raipur : 345    Varanasi (CC) : 373    Vijayawada : 330    Vizag : 350    W.Godavari : 330    Warangal : 318