Price On 18/08/2018 : Ahmedabad : 385    Ajmer : 327    Allahabad (CC) : 343    Banglore (CC) : 357    Barwala : 0    Bhopal : 335    Chennai (CC) : 380    Chittoor : 373    Delhi (CC) : 338    E.Godavari : 334    Hospet : 322    Hyderabad : 330    Indore : 330    Jabalpur : 337    Kanpur (CC) : 371    Kolkata (CC) : 360    Luknow (CC) : 373    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 375    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 370    Pune : 330    Punjab : 0    Raipur : 322    Varanasi (CC) : 370    Vijayawada : 334    Vizag : 340    W.Godavari : 334    Warangal : 332