Price On 27/04/2017 : Ahmedabad : 318    Ajmer : 261    Allahabad (CC) : 286    Banglore (CC) : 310    Barwala : 258    Bhopal : 281    Chennai (CC) : 318    Chittoor : 311    Delhi (CC) : 268    E.Godavari : 255    Hospet : 275    Hyderabad : 263    Indore : 280    Jabalpur : 278    Kanpur (CC) : 290    Kolkata (CC) : 307    Luknow (CC) : 320    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 310    Mysore : 0    Nagapur : 270    Namakkal : 0    Pune : 297    Punjab : 252    Raipur : 280    Varanasi (CC) : 303    Vijayawada : 255    Vizag : 279    W.Godavari : 255    Warangal : 258