Price On 23/10/2019 : Ahmedabad : 412    Ajmer : 386    Allahabad (CC) : 428    Banglore (CC) : 395    Barwala : 0    Bhopal : 408    Chennai (CC) : 420    Chittoor : 413    cochin : 405    Delhi (CC) : 400    E.Godavari : 375    Hospet : 360    Hyderabad : 380    Jabalpur : 412    Kanpur (CC) : 405    Kolkata (CC) : 405    Luknow (CC) : 440    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 430    Mysore : 403    Nagapur : 0    Namakkal : 410    Pune : 417    Punjab : 0    Raipur : 400    Varanasi (CC) : 433    Vijayawada : 375    Vizag : 380    W.Godavari : 375    Warangal : 380