Price On 23/09/2017 : Ahmedabad : 375    Ajmer : 348    Allahabad (CC) : 355    Banglore (CC) : 375    Barwala : 346    Bhopal : 353    Chennai (CC) : 380    Chittoor : 373    Delhi (CC) : 353    E.Godavari : 352    Hospet : 340    Hyderabad : 340    Indore : 355    Jabalpur : 353    Kanpur (CC) : 371    Kolkata (CC) : 393    Luknow (CC) : 390    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 385    Mysore : 365    Nagapur : 0    Namakkal : 360    Pune : 370    Punjab : 337    Raipur : 355    Varanasi (CC) : 390    Vijayawada : 352    Vizag : 352    W.Godavari : 352    Warangal : 342