Price On 27/06/2017 : Ahmedabad : 392    Ajmer : 332    Allahabad (CC) : 381    Banglore (CC) : 410    Barwala : 342    Bhopal : 375    Chennai (CC) : 422    Chittoor : 415    Delhi (CC) : 350    E.Godavari : 369    Hospet : 375    Hyderabad : 382    Indore : 350    Jabalpur : 373    Kanpur (CC) : 348    Kolkata (CC) : 395    Luknow (CC) : 380    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 432    Mysore : 410    Nagapur : 0    Namakkal : 410    Pune : 422    Punjab : 335    Raipur : 380    Varanasi (CC) : 383    Vijayawada : 369    Vizag : 375    W.Godavari : 369    Warangal : 384