Price On 20/11/2017 : Ahmedabad : 579    Ajmer : 470    Allahabad (CC) : 548    Banglore (CC) : 550    Barwala : 517    Bhopal : 540    Chennai (CC) : 565    Chittoor : 558    Delhi (CC) : 553    E.Godavari : 510    Hospet : 510    Hyderabad : 535    Indore : 525    Jabalpur : 540    Kanpur (CC) : 562    Kolkata (CC) : 520    Luknow (CC) : 590    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 582    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 0    Pune : 585    Punjab : 527    Raipur : 535    Varanasi (CC) : 567    Vijayawada : 510    Vizag : 510    W.Godavari : 510    Warangal : 537