Price On 21/10/2017 : Ahmedabad : 427    Ajmer : 395    Allahabad (CC) : 419    Banglore (CC) : 410    Barwala : 393    Bhopal : 0    Chennai (CC) : 415    Chittoor : 408    Delhi (CC) : 405    E.Godavari : 384    Hospet : 375    Hyderabad : 390    Indore : 0    Jabalpur : 0    Kanpur (CC) : 419    Kolkata (CC) : 416    Luknow (CC) : 433    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 430    Mysore : 415    Nagapur : 395    Namakkal : 399    Pune : 430    Punjab : 381    Raipur : 0    Varanasi (CC) : 437    Vijayawada : 384    Vizag : 384    W.Godavari : 384    Warangal : 387