Price On 27/05/2017 : Ahmedabad : 340    Ajmer : 275    Allahabad (CC) : 333    Banglore (CC) : 345    Barwala : 290    Bhopal : 315    Chennai (CC) : 365    Chittoor : 358    Delhi (CC) : 315    E.Godavari : 290    Hospet : 310    Hyderabad : 305    Indore : 320    Jabalpur : 320    Kanpur (CC) : 305    Kolkata (CC) : 338    Luknow (CC) : 350    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 355    Mysore : 350    Nagapur : 295    Namakkal : 350    Pune : 345    Punjab : 291    Raipur : 327    Varanasi (CC) : 347    Vijayawada : 290    Vizag : 305    W.Godavari : 290    Warangal : 307