Price On 16/11/2019 : Ahmedabad : 463    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 486    Banglore (CC) : 440    Barwala : 0    Bhopal : 452    Chennai (CC) : 450    Chittoor : 443    cochin : 450    Delhi (CC) : 457    E.Godavari : 426    Hospet : 405    Hyderabad : 417    Jabalpur : 450    Kanpur (CC) : 481    Kolkata (CC) : 470    Luknow (CC) : 497    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 467    Mysore : 446    Nagapur : 0    Namakkal : 413    Pune : 472    Punjab : 0    Raipur : 457    Varanasi (CC) : 483    Vijayawada : 426    Vizag : 420    W.Godavari : 426    Warangal : 415