Price On 18/04/2019 : Ahmedabad : 350    Ajmer : 287    Allahabad (CC) : 333    Banglore (CC) : 360    Barwala : 285    Bhopal : 320    Chennai (CC) : 380    Chittoor : 373    cochin : 313    Delhi (CC) : 318    E.Godavari : 330    Hospet : 325    Hyderabad : 305    Jabalpur : 329    Kanpur (CC) : 338    Kolkata (CC) : 357    Luknow (CC) : 350    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 360    Mysore : 363    Nagapur : 295    Namakkal : 365    Pune : 355    Punjab : 0    Raipur : 330    Varanasi (CC) : 343    Vijayawada : 330    Vizag : 345    W.Godavari : 330    Warangal : 308