Price On 22/09/2019 : Ahmedabad : 425    Ajmer : 395    Allahabad (CC) : 419    Banglore (CC) : 405    Barwala : 390    Bhopal : 0    Chennai (CC) : 400    Chittoor : 393    cochin : 0    Delhi (CC) : 405    E.Godavari : 402    Hospet : 370    Hyderabad : 378    Jabalpur : 0    Kanpur (CC) : 419    Kolkata (CC) : 438    Luknow (CC) : 437    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 428    Mysore : 409    Nagapur : 0    Namakkal : 388    Pune : 431    Punjab : 0    Raipur : 0    Varanasi (CC) : 436    Vijayawada : 402    Vizag : 412    W.Godavari : 402    Warangal : 376