Price On 22/05/2019 : Ahmedabad : 364    Ajmer : 280    Allahabad (CC) : 333    Banglore (CC) : 375    Barwala : 0    Bhopal : 0    Chennai (CC) : 410    Chittoor : 403    cochin : 0    Delhi (CC) : 305    E.Godavari : 323    Hospet : 340    Hyderabad : 328    Jabalpur : 0    Kanpur (CC) : 324    Kolkata (CC) : 360    Luknow (CC) : 333    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 380    Mysore : 383    Nagapur : 0    Namakkal : 400    Pune : 368    Punjab : 0    Raipur : 0    Varanasi (CC) : 343    Vijayawada : 323    Vizag : 325    W.Godavari : 323    Warangal : 328