Price On 26/05/2018 : Ahmedabad : 377    Ajmer : 335    Allahabad (CC) : 367    Banglore (CC) : 400    Barwala : 338    Bhopal : 0    Chennai (CC) : 420    Chittoor : 413    Delhi (CC) : 352    E.Godavari : 358    Hospet : 365    Hyderabad : 357    Indore : 0    Jabalpur : 0    Kanpur (CC) : 371    Kolkata (CC) : 400    Luknow (CC) : 390    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 409    Mysore : 403    Nagapur : 0    Namakkal : 410    Pune : 410    Punjab : 0    Raipur : 0    Varanasi (CC) : 383    Vijayawada : 358    Vizag : 366    W.Godavari : 358    Warangal : 356