Price On 22/03/2018 : Ahmedabad : 360    Ajmer : 288    Allahabad (CC) : 333    Banglore (CC) : 365    Barwala : 290    Bhopal : 310    Chennai (CC) : 370    Chittoor : 363    Delhi (CC) : 310    E.Godavari : 317    Hospet : 330    Hyderabad : 315    Indore : 300    Jabalpur : 315    Kanpur (CC) : 0    Kolkata (CC) : 360    Luknow (CC) : 330    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 370    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 360    Pune : 350    Punjab : 0    Raipur : 317    Varanasi (CC) : 350    Vijayawada : 317    Vizag : 325    W.Godavari : 317    Warangal : 332