Price On 15/10/2018 : Ahmedabad : 0    Ajmer : 390    Allahabad (CC) : 402    Banglore (CC) : 380    Barwala : 375    Bhopal : 380    Chennai (CC) : 380    Chittoor : 373    Delhi (CC) : 392    E.Godavari : 369    Hospet : 345    Hyderabad : 352    Indore : 390    Jabalpur : 381    Kanpur (CC) : 395    Kolkata (CC) : 418    Luknow (CC) : 420    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 401    Mysore : 388    Nagapur : 0    Namakkal : 370    Pune : 395    Punjab : 0    Raipur : 375    Varanasi (CC) : 420    Vijayawada : 369    Vizag : 369    W.Godavari : 369    Warangal : 352