Price On 22/06/2018 : Ahmedabad : 424    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 405    Banglore (CC) : 429    Barwala : 0    Bhopal : 415    Chennai (CC) : 457    Chittoor : 450    Delhi (CC) : 375    E.Godavari : 384    Hospet : 394    Hyderabad : 0    Indore : 385    Jabalpur : 417    Kanpur (CC) : 381    Kolkata (CC) : 421    Luknow (CC) : 420    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 447    Mysore : 435    Nagapur : 0    Namakkal : 440    Pune : 450    Punjab : 0    Raipur : 430    Varanasi (CC) : 407    Vijayawada : 384    Vizag : 400    W.Godavari : 384    Warangal : 394