Price On 20/07/2017 : Ahmedabad : 370    Ajmer : 300    Allahabad (CC) : 333    Banglore (CC) : 360    Barwala : 295    Bhopal : 325    Chennai (CC) : 372    Chittoor : 365    Delhi (CC) : 303    E.Godavari : 320    Hospet : 325    Hyderabad : 310    Indore : 330    Jabalpur : 322    Kanpur (CC) : 324    Kolkata (CC) : 350    Luknow (CC) : 380    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 370    Mysore : 360    Nagapur : 0    Namakkal : 360    Pune : 340    Punjab : 286    Raipur : 330    Varanasi (CC) : 347    Vijayawada : 320    Vizag : 324    W.Godavari : 320    Warangal : 322