Price On 18/01/2018 : Ahmedabad : 439    Ajmer : 401    Allahabad (CC) : 428    Banglore (CC) : 405    Barwala : 406    Bhopal : 420    Chennai (CC) : 405    Chittoor : 398    Delhi (CC) : 425    E.Godavari : 412    Hospet : 370    Hyderabad : 402    Indore : 422    Jabalpur : 417    Kanpur (CC) : 438    Kolkata (CC) : 464    Luknow (CC) : 450    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 447    Mysore : 0    Nagapur : 0    Namakkal : 0    Pune : 445    Punjab : 0    Raipur : 428    Varanasi (CC) : 467    Vijayawada : 412    Vizag : 412    W.Godavari : 410    Warangal : 404