Price On 19/06/2019 : Ahmedabad : 420    Ajmer : 0    Allahabad (CC) : 405    Banglore (CC) : 435    Barwala : 0    Bhopal : 415    Chennai (CC) : 460    Chittoor : 453    cochin : 395    Delhi (CC) : 386    E.Godavari : 415    Hospet : 400    Hyderabad : 405    Jabalpur : 417    Kanpur (CC) : 381    Kolkata (CC) : 450    Luknow (CC) : 400    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 455    Mysore : 441    Nagapur : 0    Namakkal : 440    Pune : 455    Punjab : 0    Raipur : 425    Varanasi (CC) : 413    Vijayawada : 415    Vizag : 420    W.Godavari : 415    Warangal : 403