Price On 18/01/2019 : Ahmedabad : 465    Ajmer : 400    Allahabad (CC) : 474    Banglore (CC) : 445    Barwala : 410    Bhopal : 0    Chennai (CC) : 450    Chittoor : 443    Delhi (CC) : 445    E.Godavari : 435    Hospet : 410    Hyderabad : 410    Indore : 0    Jabalpur : 0    Kanpur (CC) : 438    Kolkata (CC) : 466    Luknow (CC) : 483    Miraj : 0    Mumbai (CC) : 468    Mysore : 450    Nagapur : 420    Namakkal : 435    Pune : 460    Punjab : 0    Raipur : 0    Varanasi (CC) : 483    Vijayawada : 435    Vizag : 435    W.Godavari : 435    Warangal : 420